Formulář o odstoupení od smlouvy

Vážení,

dne ………………….. jsem si ve vaší provozovně na adrese ……………………………koupil následující

zboží: ………………………………… za kupní cenu …………………………,- Kč, číslo dokladu ………….

Tímto Vám oznamuji, že od této shora citované kupní smlouvy odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106

odst. 1) písm. d) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů:

Zjistil jsem, že předmětná shora popsaná zakoupená věc  mě nevyhovuje z důvodu :

……………………………………………… . Podle §2106 odst. 1 Občanského

zákoníku a využívám svého práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku a od kupní

smlouvy ze dne …………. tímto odstupuji.

Vzhledem ke shora uvedenému zakoupenou věc vracím zpět a požaduji vrácení kupní ceny ve výši

…………………,- Kč.

Předmětnou částku kupní ceny prosím zašlete bankovním převodem na účet č.

…………………………………………….. Pdpis

text