Aktuální informace

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb 

Vláda s účinností od 00:00 hod. dne 31. října 2020
mění usnesení vlády ze dne 26. října 2020 č. 1103, vyhlášené pod č. 432/2020 Sb., takto:

 1. v bodu I/1 se za poslední odrážku doplňují odrážky, které znějí:
  „- provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních
  kamenů a jejich instalace),
 • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové
  výzdoby na hroby, pietních svíček apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje
  v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,“;
 1. v bodu I/8 se středník na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
  „f) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové
  výzdoby na hroby, pietních svíček apod., jde-li o prodej v neděli v čase mezi 05:00
  hod. až 19:59 hod.;“.

Zákaz volného pohybu osob od 28. října

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

 • I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
  • 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, že s účinností o ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. do 7. října 2020 do 23:59 hod. se omezuje

 • a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  • zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
  • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,